Richtlijnen corona

De richtlijnen van de overheid verbieden bezoek aan patiënten in het psychiatrisch centrum.  Het is voor familieleden en vrienden van patiënten in het PCGS bovendien ook verboden om het domein van het PCGS te betreden.

De doelstelling van deze maatregel is de contactenkringen tussen mensen zo beperkt mogelijk te houden zodat verspreiding van het coronavirus zo veel als mogelijk wordt beperkt. Door deze maatregel worden uiteindelijk ook mensenlevens gered.

Wij vragen familie en vrienden om begrip te hebben voor deze maatregelen, maar toch zo veel mogelijk contact te houden met de patiënt. Dit kan via telefoon, GSM, multimedia, sociale media, … maar ook gewoon door het schrijven van een brief.

Het PCGS heeft voorzieningen getroffen om contact via multimedia ook toegankelijk te maken voor patiënten die daarvoor niet de nodige apparaten hebben.

Om het praktisch mogelijk te maken dat was, vuil en proper, nog kan gewisseld worden, alsook andere goederen, geldt de volgende regeling : Mits het houden van voldoende onderlinge afstand, dit is minstens 1,5 m, kunnen aan de poort van het domein goederen uitgewisseld worden.

Spreek hiervoor best vooraf af met de patiënt  en de begeleiding.

Uitzondering op de bezoekregel is : een minderjarige ( dit is jonger dan 18 jaar ) mag bezoek van één voogd of één van de ouders ontvangen voor maximum een half uur.
Gelieve vóór het bezoek telefonisch met de medewerkers van de afdeling het bezoek af te spreken.
De medewerkers zullen u de modaliteiten waarin dit bezoek kan plaats vinden meedelen.

Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge

een eigen cultuur met als basis ‘gastvrijheid’

Gastvrijheid is een existentiële houding die doorgetrokken wordt in elk aspect van ons werk. Het betekent dat wij hartelijk en gul zijn voor ieder die op onze deskundigheid beroep doet, nagenoeg zonder drempels.

Gastvrijheid gaat verder dan zorgen voor een warme, veilige plaats. We bieden een professionele context aan, zodat wie bij ons terecht komt de nodige ademruimte vindt om zijn levenszoektocht te hernemen. Met creativiteit en een open geest trachten we aansluiting te vinden bij de stijl van de persoon die zich aandient.

Deze grondhouding maakt dat ons ziekenhuis er met jaarlijks 1700 opnames in slaagt een antwoord te bieden op heel diverse zorgvragen. We ontvangen mensen met burn-out en depressie, maar evengoed complexe problematieken uit jeugdzorg, verslaving, psychose, mensen zonder papieren en gerechtelijke problemen.

Door steeds met verwondering te luisteren naar die complexe geschiedenissen is er een cultuur die de groei van aangepaste expertise en het ontwikkelen van innoverende behandelmethodieken stimuleert. We durven onze eigen inzichten in vraag te stellen en onze werking decentraliseren en geven ruimte aan het creatieve potentieel van onze medewerkers. We streven naar een geïntegreerde uitbouw van een netwerkende zorg door nauwe samenwerking met huisartsen en andere hulpverleners, integrale jeugdzorg, familie, de buurt, et cetera.

‘Welzijn’ en ‘gezondheid’ liggen voor ons in elkaars verlengde. Daarom vragen we van onze medewerkers de veeleisende combinatie van een gedegen wetenschappelijke vorming met een steeds weer open blik om de ontmoeting aan te gaan.

247bereikbaar

Nieuws

De toegang tot campus Gent ligt binnen de lage emissie zone.

LEZ

Info hierover vindt u hier.