Ethiek, missie en visie

Het PCGS verwoordt zijn missie en visie vanuit een gedeeld waardenkader.

Ethiek

Ontvankelijkheid staat centraal in onze ethiek, een authentieke gastvrije houding met respect voor de werkelijke autonomie voor het persoon-zijn van de mens. Ontvankelijkheid vertaalt zich in een betrokken openheid naar wat mensen werkelijk te zeggen hebben.
Particuliere levensverhalen worden beluisterd en begrepen, niet enkel vanuit een professioneel oogpunt.
Binnen dit dialogisch perspectief is er ruimte en aandacht voor onverwachte, verrassende en betekenisvolle ervaringen.

Missie

De missie van het PCGS is het aanbieden van op maat uitgewerkte intramurale, ambulante en mobiele zorg en behandeling, aan mensen met psychosociale, psychische of psychiatrische problemen.
Enerzijds vertaalt het PCGS zijn ethische cultuur in toegankelijke en laagdrempelige zorg. Anderzijds biedt het PCGS de mogelijkheid tot hoog-intensieve, kwalitatieve, gespecialiseerde zorg op indicatie en afgestemd op verschillende problematieken. Het PCGS wil innoverend zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg, en wil voeling houden met de steeds veranderende noden van de maatschappij, de individuele zorgvrager, en desgevallend de familie en de context.

Visie

Het ziekenhuis als zorgomgeving legt het accent op het aanbieden van een gastvrij herstellingsoord, een ruimte die rust en voorspelbaarheid biedt, een onthalende plek waar mensen kunnen herstellen. De zorgrelatie daarbinnen definieert zich als een gelijkwaardige samenwerking, waar de noden en vragen van de patiënt en zijn context het uitgangspunt vormen. Hierin staan dialoog, onderhandelen en bondgenootschap centraal.
Het PCGS past hiervoor verschillende denkstromingen en therapeutische oriëntaties toe. Vakmanschap wordt steeds opgenomen vanuit een brede en integrale samenwerking van de teams. Als maatschappelijk engagement kiest het PCGS voor efficiëntie, toegankelijkheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid. Dit wordt gerealiseerd door 7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur bereikbaar en beschikbaar te zijn voor elke psychosociale en psychiatrische hulpvraag.

Meer over ethiek, missie en visie in de tekst ‘ Zorgbeleid 2015’