Kosten verbonden aan een opname in PVT Hortus

Een deel van de hospitalisatiekosten wordt aan de mutualiteit gefactureerd, een ander deel wordt door de patiënt zelf betaald. De grootte van dit laatste is sterk individueel bepaald. Om een juiste facturatie toe te laten is het van belang om bij opname de identiteitskaart mee te brengen. De kosten bij opname zijn conform de wettelijke bepalingen :

1. Persoonlijk aandeel

A. Hospitalisatie ( verblijfkosten )

Groep 1 : 33,16 €/dag

De gerechtigden die in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging:
a) hetzij personen ten laste hebben;
b) hetzij onderhoudsplichtig zijn (rechterlijke beslissing/notariële akte);
c) hetzij ingeschreven zijn als persoon ten laste.

Groep 2: 41,14 €/dag

d) de gerechtigden die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (voorkeurregeling)

Groep 3: 47,12€ /dag

e) de overige gerechtigden

B. Verlof

  • De prijzen vermeld onder 1.A. worden met 9,39 € verminderd.
  • PM: Staatstussenkomst gekoppeld aan indexcijfer consumptieprijzen.

C. Maatregel betaalbaarheid P.V.T.

GezinslastVerhoogde
tegemoetkoming
IntegratietegemoetkomingInvaliditeitBedragCategoriePseudocode
JA *9,38 €A0763770
NEENJAGeen of categorie 1Onregelmatig
werknemer
Of IGO
Of Leefloon
17,23 €B0763792
Geen
invaliditeit of
andere dan
onregelmatig
13,53 €C0763814
Categorie 2 of 3Onregelmatig
werknemer
10,19 €D0763836
Geen
invaliditeit of
andere dan
onregelmatig
werknemer
7,11€E0763851
Categorie 4 of 5Onregelmatig
werknemer
7,11 €F0763873
Geen
invaliditeit of
andere dan
onregelmatig
werknemer
5,88 €G0763895
NEEN5,28 €H0763910

* Hetzij personen in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging ten laste hebben ofwel in het kader van een rechterlijke beslissing of notariële akte verplicht zijn om onderhoudsgeld te storten; hetzij in de verzekering voor geneeskundige verzorging ongeschreven staan als personen ten laste van een gerechtigde

De prijzen vermeld onder 1.A. worden verminderd met een forfaitair bedrag zoals wettelijk bepaald in de omzendbrief OMZ. PVT 2013/1, vastgesteld volgens volgende criteria:

  • Al dan niet gezinslast (cf. definitie staatstussenkomst)
  • Al dan niet recht op verhoogde tegemoetkoming
  • Categorie van integratietegemoetkoming: geen, 1,2,3,4 of 5
  • In geval van geen recht op integratietegemoetkoming of categorie 1: type van invaliditeit, al of niet recht op leefloon of inkomensgarantie ouderen

2. Forfait medicatie

Een vast bedrag van 1,20 € per dag voor geneesmiddelen (ook verschuldigd indien geen medicatie werd genomen).

3. Persoonlijk aandeel medisch technische prestaties

De kostprijs voor eventuele technische verstrekkingen uitgevoerd door externe en/of interne geneesheren of tandartsen. De getuigschriften worden aan u bezorgd met de supplementsfacturen, waarna u ze kan aanbieden aan uw mutualiteit om terugbetaling te verkrijgen.

4. Overige persoonlijke kosten

Eventuele kosten voor telefoon, kantine, zakgeld, kledij, toiletartikelen, patiëntenvervoer, ambulance, voetverzorging, was, … (niet in de ligdagprijs begrepen).